Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring ThunderMinds B.V.

ThunderMinds B.V., hierna: ‘ThunderMinds’, hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten en kandidaten. ThunderMinds zorgt er dan ook voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens aan ThunderMinds te verstrekken (via de website, mail of anderszins) gaat u er mee akkoord dat ThunderMinds uw gegevens overeenkomstig deze Privacy Verklaring gebruikt.

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

ThunderMinds geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72235330 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en kandidaten.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Als wij via de website, de mail, post of anderszins uw gegevens ontvangen, verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer, e-mailadres
 • Curriculum Vitae of uw LinkedIn profiel

Contactgeschiedenis

Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had:

 • Waarover ging het contact (concrete vacature, ambitie, arbeidsverleden en toekomst).
 • Wanneer was het contact en met wie.
 • Hoe (via post, onze website, e-mail, App)

ThunderMinds gebruikt deze contactgegevens om haar dienstverlening te verbeteren.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uitvoeren overeenkomst

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met u opnemen.
 • Uw belangstelling voor of verzoek tot invulling van een vacature vastleggen.
 • Een overeenkomst met u sluiten en uitvoeren.
 • Uw gegevens op een juiste wijze in onze administratie verwerken en bijwerken als er wijzigingen zijn.

Risico’s verkleinen

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u, van ons en van onze klanten. Onze maatregelen bestaan onder meer uit:

 • Zorgen voor een goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden en controlevragen.
 • Wij investeren in middelen die u en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd.

Wet- en regelgeving

ThunderMinds handelt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals over privacy:

 • Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) (vanaf 25 mei 2018)
 • Telecommunicatiewet (wordt e-privacyverordening)

Wat is de rechtsgrond of wettelijke basis om uw persoonsgegevens te gebruiken?

 • Instemming: voordat ThunderMinds uw gegevens verwerkt vraagt zij uw toestemming hiervoor.
 • Uitvoeren overeenkomst: het aangaan en/of uitvoeren van een contract.
 • Gerechtvaardigd belang van ThunderMinds om (beperkte) marketing activiteiten uit te voeren.

Hoe zorgen wij voor uw gegevens?

Wij gaan uitermate zorgvuldig om met uw gegevens.

Beveiliging

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

Geheimhouding

We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Slechts geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

ThunderMinds bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Andere wetten dan de AVG, zoals belastingwetgeving en het Burgerlijk Wetboek kunnen termijnen voorschrijven waaraan ThunderMinds zich in voorkomende gevallen aan zal houden.

Met wie kunnen wij uw gegevens delen?

ThunderMinds verstrekt géén persoonsgegevens aan derden, tenzij wij hiervoor toestemming hebben van u, of als dit op grond van de wet is toegestaan of noodzakelijk is of in geval van fraude.

E-mail & social media?

Social Media

U kunt er voor kiezen om met ons te chatten via LinkedIn of via WhatsApp. Als u ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij deze gegevens in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in uw social mediabericht vragen wij in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om uw gegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn. Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

Wat zijn uw rechten?

Gegevens inzien of verbeteren

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent. Daarvoor stellen we controlevragen.

Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar ThunderMinds (gegevens onderaan deze verklaring). Voeg dan graag een kopie van uw identiteitsbewijs bij. Op deze kopie kunt u uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden u aan om op de kopie aan te geven, waarvoor die bestemd is. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’. 

In de volgende situaties heeft u het recht om de gegevens die wij van u hebben te laten wissen.

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de toestemming voor het verwerken is ingetrokken;
 • er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen.

Beperking van de verwerking

Als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.

Overdracht van de gegevens (data-portabiliteit)

U heeft het recht om een kopie te krijgen van de gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Aanpassing van de privacyverklaring?

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 10 oktober 2020.

Vragen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de privacy officer van ThunderMinds per e-mail of per brief:

info@thunderminds.com
ThunderMinds B.V.
T.a.v. de privacy officer

ThunderMinds B.V.

Innovatie – Executive Search – Personal Branding

Wij helpen ondernemingen op het kruispunt van managerial en human capital uitdagingen op weg naar duurzame groei en rendement. Vanuit passie, creativiteit en pragmatisme combineren wij een sterke visie, innovatief-conceptueel denken en een authentieke, mensgerichte aanpak. Van idee tot implementatie.
Kantoorlocatie
Gebouw ‘Parkstaete’

Nieuweweg 109
3765 GC Soest